Welcome to Ms. Wang's Wiki!

map_of_taiwan.jpg
Xiao Bo

这是台湾!

http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2010/xiaobo.jpg
Xiao Bo

Chiang.jpg
Chiang Kai Chek's Memorial Hall (中正纪念堂,台北)


external image map_of_taiwan.jpg